امریکا: ۳.۵ میلیارد دالر پول منجمد شده به بانک مرکزی افغانستان داده نمی‌شود
تجارت افغانستان
 متقی در دیدار با هیات پاکستانی: افغانستان را به مرکز ترانزیت مبدل می‌سازیم
تجارت افغانستان