نشست شانگهای: طالبان باید دولت فراگیر شکل دهند
افغانستان
 حسینی رهبر حزب توسعه در کابل توسط طالبان دستگیر شد
افغانستان
 روسیه خواهان گسترش روابط با افغانستان است
افغانستان
 گزارش یوناما در باره اوضاع حقوق بشری ده ماه پسین در افغانستان
افغانستان
 امریکا: طالبان زمینه ساز قاچاق انسان از افغانستان
افغانستان