نقض حریم خصوصی شهروندان از سوی طالبان

نقض حریم خصوصی شماری از شهروندان از سوی طالبان رویکر بی پیشینه نیست. از آغاز دوبارۀ رژیم طالبان بر افغانستان تا اکنون که دست کم یک سال از برگشت دوباره این گروه به دقدرت می گذرد، گزارش‌های زیادی از نقض حریم خصوصی شهروندان افغانستان از سوی طالبان، نشر شده اند. در تازه ترین مورد شماری از باشنده‌گان ولایت پنجشیر با فرستادن تصاویر مخفی روز شنبه ۲۶ سنبله از جریان بررسی گوشی‌های باشنده‌گان پنجشیر از سوی طالبان سخن می‌زنند. باشنده‌گان محل مدعی هستند که طالبان این رویکرد را پس از افزایش نبردهای پسین در برابر این گروه در پنجشیر روی دست گرفته اند. به گفتۀ آنان تا اکنون جنگجویان طالب چندین باشندۀ پنجشیر را به اتهام همدستی با نیروهای جبهۀ مقاومت بازداشت کرده اند و این افراد پس از بررسی گوشی‌های شان بازداشت شده اند.

یکی از باشنده‌گان پنجشیر که نمیخواهد از او نامبرده شود به بانگ می گوید: “نیروهای طالبان در پنجشیر در تمامی ایست‌های بازرسی شان محتویات موبایل همراه باشنده‌گان پنجشیر را بررسی می‌کنند. من باشندۀ عادی پنجشیر هستم و با فرستادن این عکس‌ها به شما توقع دارم تا این نگرانی ما به تمامی جهان و به ویژه رهبری طالبان رسانده شود که ما با هیچ جناحی در ارتباط نیستیم، تا اکنون ده‌ها جوان به اتهام همدستی با جبهۀ مقاومت و پس از آن که تیلفون های شان را بازنگری کرده اند به زندان فرستاده اند، طالبان در تمامی تلاشی‌ها عکس‌ها و نوارهای ویدیویی و صوتی شخصی مردم را بررسی می‌کنند.”

این در حالیست که پیش از این شماری از باشنده‌گان شهر کابل نیز از تجربه های مشابه گپ زده اند. برخی از باشنده‌گا ناحیۀ یازدهم شهر کابل گفته اند که همین اکنون طالبان از طرف روز در ایست‌های بازرسی شماری از جوانان را بازرسی می‌کنند و از آنان دربارۀ محل تولد و ولایت مربوط‌ شان می‌پرسند.

به گفتۀ شماری از باشنده‌گان کابل در مواردی گوشی‌های جوانان پنجشیری با دقت بیشتر دیده می‌شوند. این ادعاها را پیش از این طالبان رد کرده اند.